Trách nhiệm của công đoàn các cấp về việc tiếp đoàn viên và người lao động

Câu hỏi

Trách nhiệm của công đoàn các cấp về việc tiếp đoàn viên và người lao động? 

Trả lời
Ngày 10/5/2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Điều 10- Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng  của người lao động.
Công đoàn cơ sở tại đơn vị sử dụng lao động có quyền, trách nhiệm hướng dẫn, tư vấn cho người lao động về các vấn đề: hình thức, nguyên tắc, loại hợp đồng, nội dung hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên về cung cấp thông tin, thời gian thử việc, thời gian tập sự và những vấn đề liên quan khi giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc; nghĩa vụ thực hiện công việc theo hợp đồng, trình tự, thủ tục trong trường hợp chuyển người lao động làm công việc khác; trình tự, thủ tục, các chế độ chính sách đối với người lao động khi phát sinh sửa đổi, bổ sung, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng…