Quyết định số 1935/QĐ-TLĐ ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về việc ban hành quy định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn

Căn cứ Luật Công đoàn; Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn;

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. Thay thế Quy định tạm thời về thu, phân cấp thu, sử dụng, quản lý nguồn thu kinh phí công đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 170/QĐ-TLĐ ngày 09/01/2013, Quy định về phân phối nguồn thu tài chính công đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 168/QĐ-TLĐ ngày 09/01/2013 của Tổng Liên đoàn.