Quyền và trách nhiệm của Công đoàn

Câu hỏi

Quyền và trách nhiệm của Công đoàn trong việc ký Thoả ước lao động tập thể, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp lao động?

Trả lời
Công đoàn cơ sở đại diện cho người lao động thương lượng và ký thoả ước lao động tập thể với người sử dụng lao động trong các thành phần kinh tế; giám sát việc ký kết và thực hiện hợp đồng lao động.
- Công đoàn tham gia với cơ quan nhà nước giải quyết khiếu nại, tố cáo của người lao động theo quy định của pháp luật.
- Công đoàn đại diện cho người lao động thương lượng với người sử dụng lao động giải quyết tranh chấp lao động xảy ra trong cơ quan, đơn vị, tổ chức mình. Khi cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc toà án xét xử tranh chấp lao động, đại diện Công đoàn được quyển tham dự và phát biểu ý kiến.