Nghị định số 200/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết điều 11 Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định về quyền, trách nhiệm của công đoàn tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Công đoàn các cấp theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, gồm:
a) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
b) Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là công đoàn cấp tỉnh); công đoàn ngành Trung ương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (sau đây viết tắt là công đoàn ngành Trung ương);
.....