Lấy ý kiến xây dựng quy định về tổ chức và hoạt động tư vấn pháp luật công đoàn

Ngày 13.3.2014 tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn LĐVN tổ chức hội thảo lấy ý kiến xây dựng quy định về tổ chức và hoạt động tư vấn pháp luật công đoàn với sự tham dự của gần 40 đại biểu thuộc các trung tâm, văn phòng tư vấn pháp luật của 17 CĐ ngành TƯ, LĐLĐ tỉnh, thành phố phía Bắc.

Đến nay, toàn hệ thống CĐ có 15 trung tâm, 39 văn phòng, 21 tổ tư vấn pháp luật trực thuộc LĐLĐ cấp tỉnh và CĐ ngành TƯ, gần 600 tổ tư vấn pháp luật ở các cấp CĐ còn lại.

Tại Hội thảo, các đại biểu đă nêu thực trạng những khó khăn về tổ chức, bộ máy và nhất là kinh phí hoạt động; trao đổi kinh nghiệm tư vấn pháp luật. Nhiều ý kiến khẳng định hoạt động tư vấn pháp luật của tổ chức CĐ rất cần thiết, giúp ích cho NLĐ, đặc biệt là CNLĐ đang làm việc ở các KCN do đó cần đầu tư thích đáng cho mô hình này.

Các đại biểu cũng đã đóng góp các nội dung cụ thể vào dự thảo văn bản quy định về tổ chức và hoạt động tư vấn pháp luật của tổ chức CĐ.

Nguồn: Công đoàn Việt Nam