Hướng dẫn số 1803/HD-TLĐ ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam hướng dẫn đóng đoàn phí công đoàn

- Căn cứ Luật Công đoàn;
- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn đóng đoàn phí của đoàn viên công đoàn như sau:

I. Đối tượng đóng đoàn phí công đoàn.
Đối tượng đóng đoàn phí công đoàn là đoàn viên công đoàn đang sinh hoạt tại các công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn.