Gia hạn hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc cho người lao động là cán bộ công đoàn

Câu hỏi:
Người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ mà hết hạn hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì có được gia hạn hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc không?

Trả lời
Căn cứ mục 1 điều 25 luật Công đoàn đã được sửa đổi năm 2012 : Trường hợp Hợp đồng lao động , Hợp đồng làm việc hết thời hạn mà người lao động là cán bộ Công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ thì được gia hạn Hợp đồng lao động, Hợp đồng làm việc đến hết nhiệm kỳ.