Công đoàn trong lĩnh vực bảo đảm an toàn vệ sinh lao động

Câu hỏi

Quyền và trách nhiệm của Công đoàn trong lĩnh vực bảo đảm an toàn vệ sinh lao động?

Trả lời
- Công đoàn phối hợp với cơ quan Nhà nước nghiên cứu ứng dụng khoa học, kỹ thuật bảo hộ lao động, xây dựng các tiêu chuẩn, quy phạm công tác an toàn vệ sinh công nghiệp.
- Công đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hộ lao động; có quyền yêu cầu người sử dụng lao động thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo đảm an toàn cho người lao động.
- Công đoàn được tham gia điều tra các vụ tai nạn lao động, có quyền yêu cầu cơ quan nhà hoặc Toà án xử lý người chịu trách nhiệm để xảy ra tai nạn lao động theo quy định của pháp luật.