Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012

Điều 1. Công đoàn  Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ s...

Công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đánh của người lao động

Câu hỏi: Công đoàn có bao nhiêu nội dung trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đánh của người lao động ? những nội ...

Trách nhiệm của công đoàn các cấp về việc tiếp đoàn viên và người lao động

Câu hỏi Trách nhiệm của công đoàn các cấp về việc tiếp đoàn viên và người lao động được pháp luật quy định như thế nào? 

Công đoàn trong lĩnh vực bảo đảm an toàn vệ sinh lao động

Câu hỏi Quyền và trách nhiệm của Công đoàn trong lĩnh vực bảo đảm an toàn vệ sinh lao động?

Công đoàn trong việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động

Câu hỏi Quyền và trách nhiệm của Công đoàn trong việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích của người lao...

Quyền và trách nhiệm của Công đoàn trong việc tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật

Câu hỏi Quyền và trách nhiệm của Công đoàn trong việc tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyề...

Tài chính công đoàn

Câu hỏi Tài chính công đoàn được sử dụng vào những nội dung nào?